theme theme
您现在的位置:首页 > PC CASSETTEA
2021年06月18日 星期五

产品中心

 • PC CASSETTEA
 • 产地:xmxrx0007
 • 发布时间:2020-04-02
 • 更新时间:2021-06-18
 • 联系方式

  18030245308  /  0592-6895323

  谢工 先生

 • 举报
 • 收藏该店铺
 • 已收藏
详细信息
 • 谢工 先生

  厦门兴润星贸易有限公司

 • 电话: 0592-6895323 手机: 18030245308

    一位路人听了他的诉说后,问:“你一直手把手地教他们吗?”

    “是的,为了让他们得到的捕鱼技术,我教得很仔细很耐心。”

    “他们一直跟随着你吗?”

    “是的,为了让他们少走弯路,我一直让他们跟着我学。”

    路人说:“这样说来,你的错误就很明显了。你只传授给了他们技术,却没传

授给他们教训。

PC CASSETTEA       A02B-0076-K001


OM全键面板        A02B-0091-C052


NC电源         A16B-1210-0510


NC电源         A16B-1210-0560


NC电源         A16B-1211-0850


NC电源         A16B-1211-0890


NC电源         A16B-1212-0100


NC电源         A16B-1212-0110


NC电源         A16B-1212-0531


NC电源         A16B-1212-1101


NC电源         A16B-1310-0010


MDI             N860-3117-R0101


INE卡          A20B-2901-0660


I/O板(下)      A20B-1000-0950


I/O板(上)      A20B-1000-0940


I/O板          A16B-1210-0321


I/O板          A16B-1210-0322


I/O板          A16B-1210-0950


I/O板          A16B-1211-0170


I/O板          A16B-1211-0940


I/O板          A16B-1212-0120


I/O板          A16B-2200-0431


I/O板          A16B-2201-0070


I/O板          A16B-2201-0480


I/O板          A20B-0010-0100


I/O             A03B-0807-C113


I/O             A03B-0819-C003


I/O             A03B-0819-C004


I/O             A03B-0819-C151


I/O             A03B-0819-C154


I/O             A03B-0819-C161


FUJI接触器     A58L-0001-0337


FUJI断电器     FMC-OASZ42B


DSM卡          A20B-2900-0160


CPU卡          A20B-2901-0500


CF卡           53RST 256KB


AXES  CONTROL   A16B-1211-0273


6M主板         A20B-0008-0200


6M主板         A20B-0008-0410


6M显示卡       A20B-0007-0070


6M系统         A02B-0053-B501


6M电源         A20B-0008-0010


6M底板         A20B-1004-0590


6MI/O板        A20B-0008-0640


6M I/O板       A20B-0007-0040


6M I/O板       A20B-0008-0540


3M主板         A20B-0009-0930


15M轴卡        A16B-2200-0300


15M放大器      A06B-6058-H333(A20B-1003-0861 A16B-1100-0330)


15M底板        A16B-1212-0360


11M主板        A16B-1010-0321


10M主板        A16B-1010-0041


10M系统        A05B-2022-C001


0T主板         A16B-1010-0286


0M主板         A20B-2000-0170


0M主板         A20B-2002-0650


0M轴卡         A16B-2200-0360


0M显示器       A61L-0001-0093


0M系统         A02B-0098-B511


0M图型卡       A16B-1211-0903


0M记忆板       A16B-1212-0210


0M记忆板       A16B-2201-0100


0MI/O板        A16B-1210-0220


0MI/O板        A16B-1212-0220


0M I/O板       A16B-1211-0301


驱动底板        A20B-1002-0740


驱动上板        A20B-1002-0730


主板            A16B-1010-0280(A02B-0091-B501)


电路板          A16B-1211-0300


电路板          A16B-1210-0801


主轴板          A20B-2902-0390


电源板          A20B-1001-0160


驱动板          A20B-1003-0030(A06B-6058-H003)


电路板          A16B-1200-0150


I/O             A03B-0815-C003


OKUMA驱动器    1006·2312·0639024


OKUMA驱动板    E4809-770-138-A


OKUMA驱动板    E4809-820-016


OKUMA驱动板    E4809-770-107-A


OKUMA驱动板    E4809-770-113-B(1006-2106)


OKUMA驱动板    E4809-045-145-B(1006-1107)


OKUMA驱动板    E4809-045-145-C(1006-1107)


驱动板          A16B-2203-0642


电路板          A16B-2202-0772(A20B-2001-0931)


电路板          A16B-2203-0110


电路板          A20B-0001-0030


光纤线          A66L-6001-0023


编码器                    A860-2014-T301


感应头                    A20B-9000-0010


感应头                    A20B-1004-0070


Bis马达(1.2KW 8/3000)     A06B-0075-B503(A860-2020-T301)


αis马达(4.5KW  22/4000)  A06B-0265-B100(A860-2020-T301)


αis马达(4.5KW  22/4000)  A06B-0265-B000(A860-2000-T301)


驱动器        A06B-6058-H002(A20B-1002-0740)


电路板        A20B-1000-0802


编码器        A20B-8200-0030


编码器        A20B-8200-0230


编码器        A20B-8200-0020


编码器        A20B-8200-0270


编码器        A20B-8200-0160


编码器        A20B-8200-0240


编码器        A20B-8001-0040(A860-0365-T101)


编码器        A20B-9001-0310


编码器        A20B-8001-0520


编码器        A20B-8000-0580(A860-0316-T001)


激光电源电路板      A20B-1006-0050


激光电源电路板      A350-1006-1072


激光电源电路板      A20B-1005-0990


激光电源电路板      A16B-1212-0890


激光电源电路板      A20B-1006-0060


激光机隔离放大器    A76L-0300-0179


6M主板              A16B-1000-0030


ADD.AXIS板          A20B-0007-0090


FRTC/PUNCHER板      A20B-0008-0430


诸存板              A87L-0001-0016


电源板              A20B-1000-0030


伺服串口线          2042-T002


ais电机(0.75KW 2/5000)  A06B-0212-B102             


电路板    A20B-2900-0450                            


电路板     A20B-2902-0390 


电路板     A20B-2902-0491 


电路板     A20B-2901-0980 


电路板     A20B-2901-0661 


电路板     A20B-2901-0850 


电路板     A20B-2900-0140 


电路板     A20B-3900-0183 


电路板     A20B-3900-0225 


电路板     A20B-3900-0164 


电路板     A20B-2900-0224 


电路板     A20B-2900-0223 


电路板     A20B-3900-0141 


电路板     A20B-3900-0070 


电路板     A20B-2100-0800 


电路板     A20B-2100-0801 


电路板     A20B-2001-0931 


电路板     A20B-2001-0950 


驱动板          A20B-0009-0320 


驱动板          A20B-1003-0090 


驱动小板        A20B-2000-0140 


I/O             A20B-2100-0423 


小板            A20B-2900-0610 


小板            A20B-2900-0620 


小板            A20B-2900-0630 


0I电源         A20B-8101-0010 


A16B-2203-0994           A76L-0300-0231


                        400V/100UF


A16B-2202-0752           TOSHIBA    30L6P45


                        700UF/400V


A16B-1212-0900           TDK   0351-1M5Y1


A16B-1212-0870           TDK   0348-1L881


                        TDK    0351-11471


A16B-1212-0871           TDK    0351-1M661


                        TDK    0348-1M611


                        TDK    0351-1M561


                        TDK    0348-1M591


A16B-2202-0762           900UF/400V


A16B-2202-0421           0343


                        0342


                        0341


A16B-2202-0752           A76L-0300-0189


A20B-1006-0472           P305K630


A16B-2203-0673           A45L-0001-0464


                        A45L-0001-0458


A16B-2202-0502           A76L-0300-0170


E4809-820-010-B          1200UF/400V


A16B-1200-0230           A44L-0001-0109


A20B-0009-0320           A44L-0001-0094


A20B-1000-0560           A76L-0300-0077


A20B-1000-0560芯片       FANUC   HA16630G


                        FANUC   MB63137


A16B-1212-0110           FANUC  HA16630G


FANUC电机                      A06B-0371-B169(A860-0360-T001)


FANUC电机                      A06B-0372-B169(A860-0346-T041)


FANUC电机                      A06B-0372-B175(A860-0346-T041)


FANUC电机                      A06B-0371-B175(A860-0360-T001)


FANUC电机                      A06B-0372-B169-R(A860-0346-T041)


FANUC电机                      A06B-0371-B069(A860-0346-T041)


FANUC电机                      A06B-0372-B069(A860-0346-T041)


FANUC电机                      A06B-0346-B255(A860-0346-T141)


FANUC电机                      A06B-0346-B256(A860-0360-T101)


FANUC电机                      A06B-0128-T175(A860-0360-T201)


电感器                         A81L-0001-0096(A06B-6064-C312/H312)


接触器                         A58L-0001-0337(A06B-6064-C312/H312)


电容                           3900MFD  450V(A06B-6064-C312/H312)


I/O底座                        A03B-0807-C002


I/O                            A03B-0807-C158


I/O                            A03B-0807-C105


I/O                            A03B-0807-C150


I/O                            A03B-0815-C003


I/O                            A03B-0815-C001


I/O                            A03B-0807-C104


I/O                            A03B-0807-C303


I/O                            A03B-0807-C103


I/O                            A03B-0807-C160


I/O                            A03B-0807-C011


I/O                            A03B-0807-C153


I/O板                          A16B-1600-0550


I/O板                          A16B-1300-0220


电感器                       A81L-0001-0096(A06B-6064-C312/H312)


接触器                       A58L-0001-0337(A06B-6064-C312/H312)


电容                         3900MFD  450V(A06B-6064-C312/H312)


I/O底座                     A03B-0807-C002


I/O                          A03B-0807-C158


I/O                          A03B-0807-C105


I/O                          A03B-0807-C150


I/O                          A03B-0815-C003


I/O                          A03B-0815-C001


I/O                          A03B-0807-C104


I/O                          A03B-0807-C303


I/O                          A03B-0807-C103


I/O                          A03B-0807-C160


I/O                          A03B-0807-C011


I/O                          A03B-0807-C153


I/O板                       A16B-1600-0550


I/O板                       A16B-1300-0220


I/O板                       A16B-1200-0270


电路板                       A20B-2900-0143


驱动板                       A20B-1003-0030(A06B-6058-H003)


三菱显示器                   FCU6-DUC32(KC6448HSTT-X3-5X-14)


三菱显示器                   FCU6-DUN31(KC6448HSTT-X3-7Z-12)


MAZATROL显示器               FCU6-YZN42-B(NL6448AC33-24)


三菱显示器                   MDT-925PS2


三菱显示器                   FCU6-DUC31(NL8060BC31-20)


三菱显示器                   TR-9081(240AKB31N晶体)


三菱显示器                   TR-90S1C


电源                         PD21B


3系统诸存板                  MC433


按键板                       KS-MB931A/941A/951A


驱动器                       MR-J2S-100A


手轮                         HC-121


主板                         HR851R(HR899B)


电机                         A06B-0114-B804


编码器                       A860-0364-T041


编码器                       A860-0360-T011


编码器                       A860-0360-T001


I/O                          A03B-0807-C054


I/O                          A03B-0819-C152


I/O底座                     A03B-0823-C001


驱动板                       A06B-6070-H004(A16B-2202-0836/A20B-2001-0340


驱动电源                     A06B-6091-H175


驱动器                       A06B-6093-H101(A20B-2002-0320


驱动器                       A06B-6093-H102(A20B-2002-0321


驱动器                       A06B-6093-H111(A20B-2002-0641


驱动器                       A06B-6093-H112(A20B-2002-0641


驱动器                       A06B-6093-H152(A20B-2100-0182


主轴驱动                     A06B-6104-H275


伺服驱动                     A06B-6114-H104


驱动板                       A06B-6114-H302(A16B-2203-0671


伺服器                       A06B-6134-H202


伺服器                       A06B-6134-H203


电路板                       A16B-2200-0090


电路板                       A16B-2200-0220


轴卡                         A16B-2200-0361


电路板                       A16B-2201-0440


驱动控制板                   A16B-2202-0420(A06B-6091-H175


驱动电源控制板                A16B-2202-0421


电路板                       A16B-2202-0430


驱动板                       A16B-2202-0661


驱动板                       A16B-2202-0682


驱动板                       A16B-2202-0772(A20B-2100-0251


驱动板                       A16B-2202-0780(A20B-2100-0260


驱动板                       A16B-2202-0781(A20B-2100-0543


驱动板                       A16B-2202-0783(A20B-2001-0950


驱动板                       A16B-2202-0790


驱动板                       A16B-2202-0790(A20B-2001-0932


驱动板                       A16B-2202-0834(A20B-2001-0340


驱动板                       A16B-2202-0950(A20B-2002-0030


主板                         A16B-2203-0070


驱动板                       A16B-2203-0290/01A


主轴驱动控制板                A16B-2203-0502(A06B-6104-H275


驱动板                       A16B-2203-0510


驱动板                       A16B-2203-0510(A20B-2004-0010


电路板                       A16B-2203-0610


主轴驱动控制板                A16B-2203-0610


驱动板                       A16B-2203-0631


驱动底板                     A16B-2203-0632


驱动底板                     A16B-2203-0636


驱动板                       A16B-2203-0640


驱动板                       A16B-2203-0640(A20B-2101-0070


驱动板                       A16B-2203-0642


驱动板                       A16B-2203-0653(坏)


驱动板                       A16B-2203-0659


驱动板                       A16B-2203-0662(1件坏)


驱动板                       A16B-2203-0672


驱动底板                     A16B-2203-0673(A06B-6114-H104


驱动板                       A16B-2203-0674


驱动板                       A16B-2203-0691(A20B-2100-0742


驱动板                       A16B-2203-0693


驱动板                       A16B-2203-0693


驱动板                       A16B-2203-0830


电路板                       A16B-2203-0880


主板                         A16B-3200-0260(A06B-2440-C060


主板                         A16B-3200-0491


驱动板                       A16B-3200-0510(A20B-2101-0051


驱动板                       A16B-3200-0512


主板                         A20B-1003-0620


驱动板                       A20B-1004-0863(A20B-2900-0620


驱动电源底板                 A20B-1006-0471


驱动底板                     A20B-1006-0472


驱动底板                     A20B-1006-0481


驱动底板                     A20B-1006-0550(A20B-2002-0060


主轴驱动底板                 A20B-1006-0890


主轴底板                     A20B-1007-0592(A06B-6104-H275


驱动底板                     A20B-1007-0650(A06B-6091-H175


电路板                       A20B-1007-0880


连接板                       A20B-1007-0880


电路板                       A20B-1007-0890


电路板                       A20B-1007-0930


电路板                       A20B-1008-0240


电路板                       A20B-2001-0781


电路板                       A20B-2001-0932


驱动板                       A20B-2002-0041(A06B-6089-H105(坏


驱动板                       A20B-2002-0050(A20B-2002-0030


驱动板                       A20B-2002-0062(A20B-2002-0032)


驱动板                       A20B-2002-0065(A20B-2002-0030


控制侧板                     A20B-2002-0080(A06B-6091-H175/H275


电路板                       A20B-2002-0080(A16B-2203-0610)


驱动板                       A20B-2002-0157(A20B-2002-0032


驱动板                       A20B-2002-0270


感应头                       A20B-2002-0300


驱动板                       A20B-2100-0130(A20B-2100-0182)(1件坏


驱动控制板                   A20B-2100-0740(A06B-6114-H104


电路板                       A20B-2100-0741


电路板                       A20B-2100-0760


电路板                       A20B-2100-0761


电路板                       A20B-2100-0762


伺服控制板                   A20B-2101-0012(A06B-6134-H203


伺服底板                     A20B-2101-0021(A06B-6134-H202


伺服底板                     A20B-2101-0022(A06B-6134-H203


电路板                       A20B-2101-0051


电路板                       A20B-2101-0390


驱动底板                     A20B-2203-0875


电路板                       A20B-2900-0620


电路板                       A20B-2902-0390


电路板                       A20B-2902-0390


电路板                       A20B-2902-0672(A06B-6134-H203


电路板                       A20B-2902-6070(A06B-6134-H202


电路板                       A20B-3300-0261(A20B-3900-0132)


电路板                       A20B-8100-0541


电路板                       A20B-8100-0620(A20B-3300-0151


电路板                       A20B-8101-0200


手轮脉器                     A860-0203-T001


驱动板                       A20B-2100-0543


驱动板                       A16B-2203-0671


编码器                       A860-0303-T002


编码器                       A860-0303-T001


编码器                       A860-0303-T003


编码器                       A860-0300-T001


编码器                       A860-0300-T002


编码器                       A860-0300-T003


站内搜索

证书荣誉

当前暂无信息

联系我们

 • 联系人: 谢工 先生
 • 话: 0592-6895323
 • 机: 18030245308
 • 真: 0592-6034581
 • 箱: 1323360927@qq.com

推荐系列

 • 资质公示 厦门兴润星贸易有限公司 地址: 福建省 厦门市 海沧区海沧大道891号
 • 管理入口
扫一扫,进入微商铺
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版